Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Veri Sorumlusu: Mim Çay Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi.

   Ömerli Mah. Uran Cad. No:17 İç kapı No 1 Çekmeköy / İstanbul

 

Mim Çay Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi. (“MİM TEA RİTUALS” veya “Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin sizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Mim Çay Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla sizden elde ettiğimiz kişisel verileri;

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini 
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklama, Kampanya, Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi 
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

amaçlarıyla işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz; formlar, sözleşmeler, iş yerinde bulunan elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri (ÖRN:CCTV), bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ÖRN: telekomünikasyon altyapısı ve telefonlar), üçüncü taraflar (ÖRN: KKB ve Findeks), çevrimiçi web sitesi, kendi sitemiz tarafından yaratılan Çerezler/Cookieler, üçüncü taraflarca yaratılan Takip Çerezleri/Tracking Cookieler (ÖRN:Hotjar), site kullanımı ölçüm sistemleri (ÖRN:Google Analytics) ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Mim Çay Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na ve
 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yurt içindeki Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne

aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Ömerli Mah. Uran Cad. No:17 İç kapı No 1 Çekmeköy / İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Mim Çay Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi ’ne bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle ……. kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından Mim Çay Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden ……. adresimize göndererek

Mim Çay Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

Bize Ulaşın