Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); bilgileri işbu Sözleşme’nin 6. maddesinde belirtilen alıcı ("ALICI") ile merkezi Ömerli Mah. Uran Cad. No:17 İç kapı No 1 Çekmeköy / İstanbul adresinde bulunan Mim Çay Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi. ("SATICI") arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 1. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıdaki terimler karşılarında yazılı anlamları ifade edeceklerdir.

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi,

Bakan: Ticaret Bakanı,

Bakanlık: Ticaret Bakanlığı,

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

İnternet Sitesi: SATICI’ya ait www.mimandmore.com adlı internet sitesi,

Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

SATICI: Ticari veya mesleki amaçlarla, tüketiciye mal veya hizmet sunan ya da mal veya hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi,

Sipariş Veren: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait www.mimandmore.com adlı internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişi,

Sözleşme: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Mesafeli Satış Sözleşme’si,

Taraflar: SATICI ve ALICI,

Ürün veya Ürünler: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi mallar,

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği.

 1. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ya ait İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. 

 1. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

4.1. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi’nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 • Sözleşme konusu Ürün veya Hizmet’in temel nitelikleri;
 • SATICI’nın unvanı, MERSİS numarası ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri;
 • Ürünler’in İnternet Sitesi’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler;
 • SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı- işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri;
 • Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları;
 • Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem- araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel)
 • Ürünler’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler;
 • Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları;
 • ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal ve Hizmetler;
 • ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği;
 • Cayma hakkı olan Ürünler’de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği;
 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil);
 • ALICI’nın İnternet Sitesi’nde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını;
 • Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği;
 • Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.
 1. SATICI BİLGİLERİ

Unvan: Mim Çay Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Adresi: Ömerli Mah. Uran Cad. No:17 İç kapı No 1 Çekmeköy / İstanbul Telefon: [●] E-posta adresi: [●]

 1. SİPARİŞ VEREN / ALICI BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

Telefon: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

Faks: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

E-posta/Kullanıcı Adı: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

 1. TESLİMAT BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

Teslimat Adresi: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

Telefon: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

Faks: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

E-posta/Kullanıcı Adı: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

 1. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

Telefon: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

Faks: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

E-posta/Kullanıcı Adı: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

9.1. Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait İnternet Sitesi’nde yer almaktadır. Kampanyalar bakımından, Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince İnternet Sitesi’nde incelenebilecektir.

9.2. Listelenen ve İnternet Sitesi’nde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

9.3. Sözleşme konusu Ürün ya da Hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Birim İndirimi

Toplam Satış Tutarı

KDV Dahil Toplam Tutar

[sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

[sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

[sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

[sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

[sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

[sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

 • Kargo hariç toplam ürün bedeli: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]
 • Kargo Ücreti: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]
 • Kargo Dahil Toplam Bedeli: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

 

Teslimat Adresi: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

Teslim Edilecek Kişi: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

Fatura Adresi: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

Sipariş Tarihi: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

Teslim Şekli: [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak]

9.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

10.1. ALICI, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. Sözleşme konusu her bir Ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’ndeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme’yi feshedebilir. İnternet Sitesi’nde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen Ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir.

10.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. SATICI, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

10.5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka veya finans kuruluşu kayıtlarında işlemin iptal edilmesi halinde, SATICI’nın Sözleşme konusu Ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.6. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu Ürünü 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.7. ALICI, Sözleşme konusu Ürün/Hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün/Hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün/Hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün/Hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün/Hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

10.8. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

10.9. ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

10.10. ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

10.11. ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ALICI başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

10.12. SATICI’ya ait İnternet Sitesi’nin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği web sitelerine veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 1. ÖZEL ŞARTLAR

11.1. SATICI, kendi münhasır takdirinde olacak üzere ve koşullarını istediği gibi belirleyecek şekilde, İnternet Sitesi’nde ALICI için farklı zamanlarda çeşitli kampanyalar düzenleyebilecektir. Şu kadar ki, ALICI’nın herhangi bir sebeple satın aldığı Ürünleri iade, cayma hakkı kullanımı vb. sebeplerle iade etmesi halinde, SATICI tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde, kampanya kapsamında ALICI tarafından faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir ve ALICI’ya yapılacak iade ödemesinden bu tutar düşülecektir.

11.2. ALICI’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, ALICI yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. ALICI böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. SATICI’nın İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

11.4. ALICI’nın bankası kampanyalar düzenleyerek seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanın inisiyatifindedir ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda, İnternet Sitesi’nde kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planı oluşturulması bankanın inisiyatifindedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

12.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;* sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

12.2. ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü Ürün ve Hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Mim Çay Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e- posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmektedir.

12.3. ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI’nın kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmaktadır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

12.4. ALICI SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı- işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

12.5. İnternet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Mim Çay Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne aittir.

12.6. İnternet Sitesi’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflardan SATICI sorumlu değildir.

 1. CAYMA HAKKI

13.1. ALICI; Ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün çerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürün’ü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair bildirimi bu süre içinde SATICI’ya yöneltmiş olması gerekmektedir. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen her hangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları Yönetmelik’te belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde SATICI tarafından bilgilendirilir ve ALICI bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözlesmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Yönetmelik’in “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. maddesi ve Taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan işbu Sözleşme’nin 10. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. MÜCBİR SEBEP

SATICI, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalık veya diğer bir doğal felaket veya Mim Tea Rituals’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") nedeni ile Sözleşme konusu Ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, Ürün tutarı 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 1. DELİL ANLAŞMASI

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. 

 1. YÜRÜRLÜK

19 (ondokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, [sipariş kapsamında sistem üzerinden doldurulacak] tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Bize Ulaşın